มาร่วมวัดคุณภาพการนอน

มาร่วมวัดคุณภาพการนอน
News
26 March 2020

มาร่วมวัดคุณภาพการนอน

มาร่วมวัดคุณภาพการนอนของคุณว่า คุณภาพการนอนของคุณเป็นอย่างไร เพียงคลิก 

และตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. - 16 ส.ค. 2563 มาร่วมลุ้น นาฬิกาวัดการนอน Fitbit รุ่น Inspire HR มูลค่า 3,790 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบการนอนในระหว่างช่วงเวลาของแคมเปญ จากการสแกน QR code หรือจากลิงค์ แคมเปญการทำแบบทดสอบการนอน

   https://www.p80sleeptest.com/

2. เริ่มร่วมสนุกได้ตั้งแต่ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 16 เม.ย.63 จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่  15 ส.ค. 63  และ

ตั้งแต่ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 16 ส.ค. 63  จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่  15 ธ.ค .63

3. รายชื่อและเบอร์โทรจากการทำแบบทดสอบการนอนครั้งแรกจะไม่นำมารวมในการจับรางวัลในครั้งที่สอง

กติกาและการรับของรางวัล

1. บริษัทฯจัดทำรายชื่อของผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดใส่ในกระบะจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนใบเสร็จขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

2. บริษัทฯจะทำการจับรางวัล ณ บริษัท เนเชอรัล เบฟ  จำกัด เลขที่ 111 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม 10330

โดยจะมีการจับรางวัล 2 ครั้ง (ไม่ทบฉลาก)  ได้แก่

ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 15 สิงหาคม 63  จับรางวัลวันที่ 1 กันยายน 2563  เวลา 15.00 น. 

ประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.

การแจกของรางวัล จะเริ่มส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีให้ตามที่อยู่ที่ได้ยืนยันสิทธิ์มา  โดยเริ่มส่งของรางวัลตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป

ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม  – 15 ธันวาคม 63 จับรางวัลวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. 

ประกาศผลวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.

การแจกของรางวัล จะเริ่มส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีให้ตามที่อยู่ที่ได้ยืนยันสิทธิ์มา  โดยเริ่มส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

3. บริษัทฯจะประกาศผลการจับรางวัลทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ได้แก่

ช่องทาง  เว็บไซต์ / Facebook

www.p80naturalessence.com  หรือ  Facebook.com/P80Official/   

4. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี(ตามเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ)และผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางบริษัทฯ โดยการแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ติดต่อได้ พร้อมรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นๆตามที่บริษัทฯกำหนด/ร้องขอจากผู้โชคดี เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและรับของรางวัล

โดยผู้โชคดีจะต้องเตรียมเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลดังต่อไปนี้

       1)         สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)                                      

            2)         สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)   

5. ชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนจะต้องตรงกันกับบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร) ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการรับรางวัล

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปบริษัทจะเป็นผู้ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับ ผู้โชคดีทุกรางวัล

7. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

8. หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด หรือผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าเหตใดๆก็ตาม จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้ลสะสิทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใดใดอีก

9. ทางบริษัทจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับทางบริษัทไว้ตอนยืนยันตัวตน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

10. บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้โชคดี/ผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้รับรางวัล ที่มีคุณสมบัติและยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท และสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

11. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนกฎหมายกำหนด บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

12. รูปของรางวัลที่ปรากฎในสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฎได้

13. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงาน ตลอดจน ตัวแทนโฆษณาของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จะไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ (ลำดับสำรองจะเขียนลำดับไว้ในตอนที่จับรางวัล)

15. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์ Call center 02 215 3964 / ผ่าน Inbox  Facebook /

https://www. www.p80naturalessence.com  และ facebook.com/P80Official/  และ

 

รายละเอียดของรางวัล

มูลค่าของรางวัลรวม  303,200  บาท   จำนวน  80 รางวัล

ครั้งที่ 1  วันที่ 16 เมษายน – 15 สิงหาคม 63  จับรางวัลวันที่ 1 กันยายน 2563

ของรางวัล นาฬิกาวัดการนอน Fitbit        รุ่น Inspire HR     จำนวน 40 รางวัลๆ ละ  3,790  บาท  รวมมูลค่า 151,600  บาท

ครั้งที่ 2  วันที่ 16 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 63  จับรางวัลวันที่ 4 มกราคม 2564         

ของรางวัล นาฬิกาวัดการนอน Fitbit         รุ่น Inspire HR     จำนวน 40 รางวัลๆ ละ  3,790  บาท รวมมูลค่า 151,600  บาท

         รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 303,200 บาท (สามแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

เลขที่ใบอนุญาตการจัดให้มีการเสี่ยงโชค 599/2563

< Return

Email Subscribe

PM 80 LTD.

111 Jaras Mueang Road, Rongmueang,
Pathum Wan District Bangkok 10330